1. Po rozpoczęciu nauki wpisowe nie podlega zwrotowi.
 2. Nie zakwalifikowanie kandydata powoduje całkowity zwrot wpisowego.
 3. Rezygnacja przed podjęciem nauki powoduje zwrot kosztów wpisowego pomniejszony o 20 % (opłaty administracyjnej).
 4. W przypadku zmiany wysokości czesnego wynikającej ze wzrostu kosztów prowadzonej działalności w kolejnych latach nauki, uczeń ma prawo rezygnacji z dalszej nauki.
 5. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia od opłat. W pewnych wyjątkowych sytuacjach losowych np. choroba, uczeń może ubiegać się o wskazanie innego terminu w którym odbycie zajęć będzie możliwe.
 6. Słuchacz ma prawo przerwania nauki składając pisemną rezygnację. Słuchacz zobowiązany jest uregulować należność za okres nauki do dnia wpłynięcia rezygnacji do Studium.
 7. Słuchacz jest zobowiązany do udziału w dwóch 6-dniowych warsztatach szkoleniowych w ciągu roku. Udział w warsztatach jest odpłatny.
 8. Studium Psychologii Psychotronicznej może rozwiązać umowę ze słuchaczem w przypadku:
  • niezaliczenia egzaminów, sesji i warsztatów w określonym terminie,
  • długotrwałej, nieusprawiedliwionej nieobecności słuchacza na zajęciach,
  • wpłaty czesnego po umówionym terminie,
  • naruszenia postanowień regulaminu.

Zapisz się na newsletter Studium Psychologii Psychotronicznej

Zapisz się!
Podając adres e-mail, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych w ce­lach mar­ke­tin­gowych przez firmy: Studium Psychologii Psychotronicznej (właściciel domeny studiumzycia.pl) z siedzibą w Białymstoku (15-762), ul. Antoniuk Fabryczny 55/19 i Janusz Nawrocki Spółka Komandytowa (właściciel pozostałych w/w domen) z siedzibą w Białymstoku (15-762), ul. Antoniuk Fabryczny 55/24.